Nghi thức tụng chú đại bi chuẩn xác nhất hiện nay 

Nghi thức tụng chú đại bi chuẩn xác nhất hiện nay 

Đối với nhiều người, có lẽ chú đại bi là một khái niệm xa lạ. Vốn dĩ, chú đại bi là lời tụng của Thanh Cảnh Quan Âm được nhiều người trì tụng hằng ngày. Trì chú này giúp hướng tâm con người đến những việc tốt, có thêm phước đức. Bài viết sau đây của Vật phẩm Phật giáo sẽ gửi đến bạn những nghi thức tụng chú đại bi chuẩn nhất.

I. Hành trì niệm chú đại bi

Mười đặc tính cốt yếu của Thần chú Đại Bi đã được chỉ rõ trong phần hình trạng tướng mạo. Trong đó, tâm Đại từ bi là điều kiện quan trọng nhất. Vì vậy, người tu hành khi niệm thần chú này phải bắt đầu từ cái tâm khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh.

Và để có thể đạt hết công năng mà thần chú mang lại, người tu hành cần giữ gìn phẩm giá, đặc biệt là sát, đạo, dâm, vọng. Ngoài ra, cần phải kiêng rượu, thịt, hành, tỏi… các thức ăn có mùi hôi nói chung. Nếu được, hành giả nên ăn chay là tốt nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng cần phải giữ cho cơ thể sạch sẽ, thường xuyên tắm gội và thay trang phục để người không bám mùi hôi. Đặc biệt, trước khi tụng chú cần phải đánh răng, súc miệng sạch sẽ… Ngoài ra, hành giả khi niệm chú cũng có thể chuẩn bị thêm hoa quả, thực phẩm để cúng dường.

Tuy nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ yêu cầu hai điều quan trọng nhất khi niệm chú đại bi, đó là cái tâm trong sáng và không mưu cầu đến những việc bất thiện. Vì vậy, bạn có thể niệm chú đại bi ở bất cứ nơi nào nếu điều kiện cho phép dù là trên tàu xe, máy bay, ở cơ quan hay ở nhà… Miễn là người niệm chú thành tâm, khi đó cái tâm sẽ hòa cùng với lời trì tụng để nhập vào pháp giới.

nghi thuc tung chu dai bi

Tụng chú đại bi phải xuất phát từ tâm

II. Tướng tụng chú đại bi

Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ cứu nạn, thần chú diệt ác, phá ác nghiệp,… Người niệm chú này sẽ đạt được diệt vô lượng tội, vô lượng phước và chết thì sinh Cực lạc. Ngoài ra, trì chú này cũng sẽ giúp hết bệnh tật, diệt ác nghiệp, tăng sự lương thiện, mọi chuyện đều được như ý nguyện. Đặc biệt, khi sắp rời khỏi trần thế thì được chư Phật trao tay, sinh tịnh độ tùy ý.

Biểu tượng của chú đại bi đó là cái tâm trong sáng, thành kính, bình đẳng, không quán, khiêm tốn, không hỗn loạn, tâm tuệ giác vô thượng… Trì chú cũng phải theo biểu tượng như vậy.

III. Hành pháp chú đại bi

Trì chú Đại bi theo đúng phương pháp thì mỗi một ngày chỉ cần 5 biến. Trì chú phải xuất phát từ cái tâm, kính giữ trai giới và luôn phải công bằng bình đẳng với tất cả. Cuối cùng là phải trì tụng liên tục. Dưới đây là nghi thức trì tụng chú đại bi hiệu quả:

READ  Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen long nhãn thanh đạm, ngọt mát

– Một, phụng hành.

Nhất tâm phụng thỉnh Phật Pháp Tăng, vô thượng tam bảo (1 lạy).

Nhất tâm phụng thỉnh đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy).

Nhất tâm phụng thỉnh vị có vô ngại đại bi tâm là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Nhất tâm phụng thỉnh liệt vị Bồ tát, Duyên Giác, La Hán, liệt vị Phạn Vương, Ðế Thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).

– Hai, tác bạch.

Con họ tên XX, pháp danh XX, phát nguyện trì chú Ðại Bi, cầu cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Ngưỡng nguyện đức đại bi Quan Thế Âm cùng Phật Pháp Tăng vô thượng Tam bảo mật thùy chứng minh gia hộ.

nghi thuc tung chu dai bi

Nghi thức tụng chú đại bi hiệu quả

IV. Nghi thức đảnh lễ trước khi đọc chú đại bi

Kính lạy Phật Pháp Tăng tam bảo vô thượng trong mười phương ba đời (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy).

Kính lạy vị thuyết ra bài chú Tinh túy của đại từ bi là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Quan Thế Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Quan Thế Âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quang vương tịnh trú như lai (1 lạy).

Kính lạy các vị pháp vương tử quán đảnh trong pháp hội tuyên thuyết bài chú Tinh túy của đại từ bi mà đứng đầu là đại Bồ tát Tổng Trì Vương, đại Bồ tát Bảo Vương, đại Bồ tát Dược Vương, đại Bồ tát Dược Thượng, đại Bồ tát Ðại Thế Chí, đại Bồ tát Hoa Nghiêm, đại Bồ tát Ðại Trang Nghiêm, đại Bồ tát Bảo Tạng, đại Bồ tát Ðức Tạng, đại Bồ tát Kim Cang Tạng, đại Bồ tát Hư Không Tạng, đại Bồ tát Di Lặc, đại Bồ tát Phổ Hiền, đại Bồ tát Văn Thù (1 lạy).

V. Cách phát nguyện trước khi đọc chú đại bi

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả các pháp (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm được con mắt trí tuệ (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau độ tất cả chúng sinh (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện tuyệt hảo (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau ngồi thuyền tàu bát nhã (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm vượt biển cả khổ đau (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau được các pháp giới định (1 lạy).

READ  Trà táo đỏ kỷ tử nên uống khi nào để phát huy tối đa tác dụng?

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm lên núi cao niết bàn (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau về ngôi nhà vô vi (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân thế pháp tánh (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến núi đao thì núi đao tự gãy (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến vạc sôi thì vạc sôi tự cạn (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến địa ngục thì địa ngục tự hủy (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến ngạ quỷ thì ngạ quỷ tự no (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến tu la thì tu la tự hiền (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến súc sinh thì súc sinh tự khôn (1 lạy).

VI. Trì niệm trước khi đọc chú đại bi

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát (21 tiếng đến 49 tiếng rồi lạy 3 lạy).

Nam mô A Di Đà Phật (như trên).

VII. Hướng dẫn trì chú đại bi

nghi thuc tung chu dai bi

Bài chú đại bi 108 biến

Nam mô Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni:

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát đả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà.

Ma phạt đặc đậu. Ðát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Ðộ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế. Ðà ra đà ra. Ðịa rị ni. Thất phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da.

Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha.

READ  Xem tử vi tuổi Quý Dậu 1993 - Nữ mạng năm 2024 CHI TIẾT NHẤT

Tất ra tăng a mục khê da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, bàn đà ra dạ, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da, Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, sa bà ha. Án tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, sa bà ha.

VIII. Lời sám nguyện khi đọc chú đại bi

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, từ trước đến nay, con vốn có tâm tánh thanh tịnh nhưng u mê ám chướng, ở nơi pháp tánh bình đẳng mà nhân ngã bỉ thử, lỗi gây nên không thể nào tha thứ được, tội bùng dậy khó nỗi huỷ diệt. Ngày nay nhờ đại bi của đại bồ tát và đại lực của đại thần chú, con nguyện được diệt tất cả (1 đến 3 lạy; 3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần) .

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, mong đại bồ tát nắm giữ con bằng ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt, làm cho con quên đi mọi tội lỗi, làm theo hạnh nguyện này, đầy đủ đại từ bi, thập đại bát nhã (1 đến 3 lạy; 3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần) .

IX. Cách hồi hướng khi đọc chú đại bi

Nguyện đem công đức này

hồi hướng khắp tất cả,

đệ tử và chúng sinh

đều trọn thành Phật đạo

Kính lạy Phật Pháp Tăng, vô thượng tam bảo (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy).

Kính lạy vị có vô ngại đại bi tâm là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Bồ tát Quan Thế Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Bồ tát Quan Thế Âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quang vương tịnh trú như lai (1 lạy).

Kính lạy liệt vị Bồ tát, Duyên giác, La hán, liệt vị Phạn vương, Ðế thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).

nghi thuc tung chu dai bi

Kính lạy đức Phật

Trên đây là toàn bộ các nghi thức tụng chú đại bi hiệu quả mà Vật phẩm Phật giáo mang đến cho bạn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tu hành và hướng Phật.

Nếu bạn đang tìm mua các loại sản phẩm Phật giáo, hãy tìm đến Vật Phẩm Phật Giáo. Đây là đơn vị chuyên cung cấp những ấn phẩm Phật Giáo như tượng Phật, pháp khí, quần áo Phật tử, đồ thờ cúng và các sản phẩm tâm linh chất lượng với nhiều mẫu mã đa dạng. Hãy liên hệ với đơn vị qua hotline 08.6767.1366 để được tư vấn tận tình.

Nam Mô A Di Đà Phật!